Algemene voorwaarden Momflow

Versie geldig vanaf 17 november 2020

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: Algemene Voorwaarden Momflow
 2. “Momflow”: Momflow, gevestigd te De Meern aan de (3453 JA) Lanuariusweg 15, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75665549.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden van Momflow wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.
 4. “Overeenkomst”: elke afspraak tussen de Klant en Momflow tot het verlenen van diensten door Momflow ten behoeve van de Klant.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) cursussen, coaching en andere diensten van Momflow. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Momflow derden worden betrokken.
 2. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.momflow.nl en academy.momflow.nl. Het is mogelijk een schriftelijk exemplaar op te vragen.
 3. Door het aanmelden voor een (online) cursus, coaching of andere dienst geeft u te kennen dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. 
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij schriftelijk tussen Momflow en de Klant zijn overeengekomen.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Momflow erkend.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Momflow en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 7. Indien Momflow niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Momflow in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen inclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Momflow echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt dan die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Momflow tot een inspanningsverplichting waarbij Momflow gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. In alle gevallen waarin Momflow dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de Klant – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Momflow aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Momflow worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Momflow zijn verstrekt, heeft Momflow het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Momflow een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Momflow op. De Klant kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De Klant kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Momflow de Overeenkomst dient uit te voeren.  Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de Klant een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Momflow is tegenover de Klant slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Momflow niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Momflow aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de Klant onverantwoordelijk handelt, of dan wel medische of andere belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.
 3. Momflow is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de afgenomen dienst bij de Klant aanwezige medische, psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
 4. Indien klachten van de afnemer door Momflow gegrond worden bevonden, zal Momflow naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Momflow en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Momflow) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Momflow gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Momflow voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 5. Momflow kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
 6. Momflow zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Momflow is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de Klant of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is de Klant verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 7. Indien de Klant een eventuele vordering jegens Momflow niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen. 
 8. De inhoud van Momflow cursussen en coachtrajecten bevat geen medisch advies en / of is op geen enkele wijze bedoeld als medisch advies. Klanten en/of deelnemers van Momflow cursussen en coachtrajecten dienen advies van een arts of verloskundige te zoeken voor medische en/of gezondheids-gerelateerde zaken rondom de zwangerschap, bevalling, kraamzorg of moederschap. Momflow is niet aansprakelijk voor medische problemen.
 9. Momflow is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de Klant. De Klant dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus en/of coaching mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.
 10. De Klant past oefeningen, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen tijdens Momflow diensten onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de Klant zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

Artikel 6. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging van een cursus of coachingstraject

 1. Annulering voor aanvang van de eerste cursusdag of coachdag door de Klant van de overeengekomen dienst geschiedt telefonisch via 06-23646740 of per e-mail: sabine@momflow.nl.
 2. Tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus of coachtraject kan deelname kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag of coachdag wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag of coachdag wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Indien de Klant al cursusmaterialen heeft ontvangen, is de Klant volledige vergoeding van de cursusmaterialen verschuldigd.
 3. De Klant is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Momflow.
 4. In overleg kan door de Klant besloten worden om de cursus of coachtraject op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de aanvangsdatum tussen 30 dagen en een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen cursusdag of coachdag wordt een bedrag van € 35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de aanvangsdatum binnen een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen cursusdag of coachdag wordt een bedrag van € 55,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 5. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen cursus of coachtraject tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de cursus of coachtraject bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling van Momflow.
 6. Momflow heeft het recht een bijeenkomst te verplaatsen naar een andere datum. Momflow verplicht zich de Klant, danwel Klanten, daarover zo spoedig mogelijk te informeren.
 7. Momflow is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Klant, indien de Klant in gebreke blijft met voldoening van de door Momflow verzonden factuur of enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

Artikel 7. Overmacht

 1. Momflow is niet aansprakelijk, indien en voor zover uitvoering van de Overeenkomst niet kan worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Momflow alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Momflow behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Momflow gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Momflow bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Momflow behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Momflow mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte (online) cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.
 3. De Klant is aan Momflow per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 4. Momflow is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Klanten.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Momflow is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van de Klant of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Momflow draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden indien deze bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Momflow en de Klant plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Momflow zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 10. Verwerking (persoons)gegevens

 1. De Klant gaat ermee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan Momflow verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Momflow. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over de producten en diensten van Momflow. De Klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, zoals beschreven in de Privacyverklaring. Dit kan door een mail te sturen naar info@momflow.nl.
 2. De Klant en Momflow zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Momflow partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De Klant kan een klacht schriftelijk indienen bij Momflow, Lanuariusweg 15, 3453 JA De Meern of per e-mail: sabine@momflow.nl. Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen in behandeling genomen.
 3. Indien Momflow en de Klant een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in onderling overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 4. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Momflow gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 12. Aanvullende voorwaarden cursus HypnoBirthing

 1. De HypnoBirthing groepscursus wordt gevolgd in een groep van minimaal 3 en maximaal 6 zwangere stellen (zwangere met geboortepartner).
 2. De HypnoBirthing cursus bestaat uit 5 lessen van 2,5 uur. Op een fysieke locatie is inloop mogelijk vanaf een kwartier voor aanvang en is er koffie en thee beschikbaar.
 3. Op www.momflow.nl kan de planning van HypnoBirthing cursussen worden gevonden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij te weinig aanmeldingen of bij overmacht kan de cursus worden opgeschoven. Indien hier sprake van is krijgt de Klant hierover bericht. De Klant kan er dan ook voor kiezen de cursus op een andere locatie, een ander moment of privé (tegen het daarvoor geldende tarief) te volgen.
 4. Inschrijving voor een cursus gebeurt via het formulier op de website of per e-mail via sabine@momflow.nl.
 5. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de Klant binnen 4 werkdagen, een bevestiging van inschrijving naar het opgegeven e-mailadres, inclusief de factuur.
 6. Wanneer de Klant na 4 werkdagen na het versturen van de aanmelding geen bevestigingsmail heeft ontvangen, verzoeken we de Klant vriendelijk contact op te nemen met Momflow via email: sabine@momflow.nl (check altijd eerst even de spambox).
 7. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
 8. Indien het niet mogelijk is om de Klant te plaatsen in de door haar gekozen cursus, dan neemt Momflow zo spoedig mogelijk contact op met de Klant om in overleg naar een passend alternatief te zoeken. Wanneer er geen passend alternatief gevonden kan worden, vervalt de inschrijving.
 9. Correspondentie met de Klant over cursussen verloopt via e-mail of telefoon. Bij wijziging van e-mailadres en/of telefoonnummer, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan Momflow via sabine@momflow.nl.
 10. Wanneer de Klant een les niet op de geplande cursusdatum kan bijwonen, mag deze les worden ingehaald op een ander moment in een andere groepscursus. De Klant overlegt hierover met de docent. Er moet rekening gehouden worden met beschikbare ruimte binnen de gewenste cursus. De Klant kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.
 11. De Klant is pas verzekerd van haar plaats in de cursus nadat Momflow het volledige cursusgeld ontvangen heeft, ook wanneer de aanvangsdatum van de cursus ligt binnen de betaalperiode van 14 dagen na factuurdatum. 
 12. De kosten van de HypnoBirthing cursus worden door meerdere zorgverzekeraars (deels) vergoed. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket. De verantwoordelijkheid voor het informeren naar en het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt geheel bij de Klant.
 13. Volledige restitutie van het cursusgeld voor een HypnoBirthing cursus is alleen mogelijk wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:
  • Indien de cursus meer dan 30 dagen voor aanvangsdatum schriftelijk geannuleerd wordt.
  • Indien de Klant bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.
  • Wanneer de Klant om medische redenen niet deel kan nemen aan de cursus (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).
 14. Wanneer een les niet door kan gaan door ziekte van de docent of andere overmacht, dan zorgt Momflow dat de les op een ander tijdstip plaats vindt. Momflow zal zich ten allen tijde inspannen om de Klant de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie, tijdstip of eventueel bij een andere docent.
 15. Momflow behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een cursus, bijeenkomst of training belemmeren of bemoeilijken van verdere deelneming uit te sluiten, gelet op het belang van de overige deelnemers. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.
 16. Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Momflow is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de Momflow cursus of de annulering van de cursus.
 17. Momflow is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de Klant naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.
 18. Momflow behoudt zich te allen tijden het recht voor de locatie van een cursus te wijzigen, voor aanvang of gedurende de cursus. Ingeschreven deelnemers worden over een wijziging van deze aard zo snel mogelijk geïnformeerd.